Privacy & Policy

IZJAVA O PRIVATNOSTI

U skladu sa članom 13. Uredbe EU 2016/679 o zaštiti ličnih podataka (u daljem tekstu “GDPR”) i naknadnim nacionalnim zakonima o usklađivanju, u nastavku navodimo opšte informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka korisnika koji koriste usluge dostupne putem adrese bubblekid.ba (u daljem tekstu “Sajt”). Stoga svaki korisnik treba pažljivo pročitati ovu izjavu.

 

 1. Rukovalac obrade

Rukovalac obrade podataka (u daljem tekstu “Rukovalac”) je:

Z.MANAGEMENT d.o.o 4227724900002, sa sedištem u ulica Pere Bilića bb, 88420 - Jablanica, tel: +38761383252 i e-mail adresa: info@bubblekid.ba

 

 1. Kategorije ličnih podataka

Šta su lični podaci.

Lični podaci (u daljem tekstu “Podaci”) su sve informacije koje, direktno ili indirektno, omogućavaju identifikaciju korisnika (u daljem tekstu “Zainteresovana strana”) kao fizičke osobe.

Podaci koje korisnik dobrovoljno pruža.

Podaci koje korisnik direktno pruža su svi lični podaci koje korisnik unosi na Sajt (npr. popunjavanje kontakt forme; slanje e-pošte i/ili obične pošte na kontakt podatke dostupne na Sajtu; slanje spontanih prijava koristeći kontakt podatke dostupne na Sajtu, itd.). Primeri podataka koje korisnik direktno pruža su: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta, e-mail, broj telefona, podaci o plaćanju, itd. Fakultativno, eksplicitno i dobrovoljno slanje elektronske pošte na adrese navedene na Sajtu podrazumeva naknadno sticanje adrese pošiljaoca, potrebne za odgovor na zahteve, kao i eventualne druge Podatke unesene u poruci.

U specifičnim slučajevima, Podaci su nam mogli biti dostavljeni od strane trećih lica putem korišćenja funkcije ili usluge aktivirane na Sajtu, kao što je, na primer, slanje poklon kartice ili isporuka narudžbine na adresu primaoca kupovine. U takvim slučajevima, komunicirani podaci se obrađuju samo ako su relevantni za obavljanje te funkcije ili usluge, kako je navedeno u ovoj Politici o privatnosti i kolačićima.

Podaci o navigaciji.

Informacioni sistemi i softverski postupci zaduženi za funkcionisanje ovog Sajta stiču neke lične podatke tokom normalnog rada. Prenos ovih podataka je implicitan u korišćenju internet komunikacionih protokola.

Radi se o informacijama koje se ne prikupljaju da bi bile povezane sa identifikovanim osobama, ali koje bi mogle omogućiti identifikaciju korisnika kroz obradu i povezivanje sa podacima koje poseduju treće strane. U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena domena računara koje koriste pojedinačni korisnici koji se povezuju sa Sajtom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese resursa koji se traže, vrijeme zahtjeva, metoda koja se koristi za slanje zahtjeva serveru, veličina datoteke dobijene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora datog od strane servera (uspeh, greška itd.) i drugi parametri vezani za operativni sistem i informatičko okruženje Zainteresovane strane. Ovi podaci se koriste samo za prikupljanje anonimnih statističkih informacija o korišćenju Sajta, kao i za provjeru njegovog ispravnog funkcionisanja i brišu se 15 dana nakon obrade.

Podaci o navigaciji mogu se također koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetičkih informatičkih zločina protiv Sajta (legitimni interes Rukovaoca).

Kolačići

Sajt koristi kolačiće, kako je bolje navedeno u odgovarajućoj izjavi na koju se upućuje https://www.bubblekid.ba/cookies

Društvene mreže

Ova stranica takođe uključuje dodatke i/ili dugmiće za društvene mreže, kako bi omogućila jednostavno deljenje sadržaja na vašim omiljenim društvenim mrežama. Ovi dodaci su programirani tako da ne postavljaju nijedan kolačić prilikom pristupa stranici, kako bi se zaštitila privatnost korisnika. Eventualno, kolačići se postavljaju, ako je to predviđeno od strane društvenih mreža, samo kada korisnik stvarno i dobrovoljno koristi dodatak. Imajte na umu da ako korisnik pretražuje dok je prijavljen na društvenu mrežu, onda je već pristao na upotrebu kolačića preko ovog sajta prilikom registracije na društvenu mrežu.

Prikupljanje i upotreba informacija dobijenih putem dodatka regulisani su odgovarajućim izjavama o privatnosti društvenih mreža, na koje se molimo da se obratite.

 • Facebook - (link informativa cookie)

-Instagram - (link informative cookie)

 • Google+ - (link informativa cookie

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade

Bez obzira na navedeno u vezi sa podacima o navigaciji i kolačićima, Podaci Zainteresovane strane prikupljaju se i obrađuju za svrhe navedene u nastavku.

A) Izvršenje prethodnih mjera na zahtjev zainteresovane strane, naknadno izvršenje ugovora i obaveze povezane s tim.

· Podaci koje pruža Zainteresovana strana mogu se obrađivati u svrhe usko povezane s izvršenjem narudžbina za kupovinu proizvoda i/ili usluga i izvršenjem povezanih aktivnosti (kao što su upravljanje plaćanjima, komunikacije o statusu narudžbina, isporuka proizvoda, zamena robe ili povraćaj nakon kupovine i upravljanje povezanim zahtevima, rezervacije proizvoda, korišćenje drugih funkcija ili usluga dostupnih na Sajtu, uključujući uslugu livechat). Izvršenje prethodnih mera i naknadno izvršenje ugovora (član 6, stav 1, tačka b) GDPR) predstavljaju pravnu osnovu za obradu Podataka.

Napominjemo da ako korisnik prilikom kupovine jednog od naših proizvoda putem Sajta odluči da aktivira funkciju koja omogućava čuvanje podataka o platnoj kartici za buduće kupovine (ukoliko je ova funkcija dostupna), moramo obraditi podatke navedene za aktivaciju i pružanje te funkcije. Saglasnost za aktivaciju ove funkcije omogućava automatsko popunjavanje podataka o plaćanju u budućim kupovinama, tako da ih ne morate unositi za svaku novu operaciju, a ovi podaci će se smatrati važećim i efikasnim za buduće kupovine. Možete izmeniti ili obrisati podatke o platnim karticama unesene na Sajtu u bilo kom trenutku, bilo putem sekcije vezane za informacije o plaćanju, bilo na nalogu korisnika registrovanog na Sajtu.

· Podaci koje pruža Zainteresovana strana takođe mogu biti obrađeni radi ispunjenja obaveza predviđenih zakonom i/ili nacionalnim ili zajedničkim propisima koje Rukovalac mora poštovati prilikom pružanja traženih usluga i izvršenja ugovora. Potreba za ispunjenjem zakonske obaveze (član 6, stav 1, tačka c) GDPR), predstavlja pravnu osnovu obrade.

· Na kraju, podaci koje pruža Zainteresovana strana mogu se obrađivati radi zaštite kreditnih pozicija, ostvarivanja prava na odbranu pred sudom, za redovne interne potrebe organizaciono-operativne, upravljačke i računovodstvene prirode. Ostvarivanje legitimnog interesa Rukovaoca (član 6, stav 1, tačka f) GDPR) predstavlja pravnu osnovu obrade.

B) Registracija za pristup rezervisanom području

Podaci koje pruža Zainteresovana strana mogu se obrađivati u svrhe registracije i pristupa Rezervisanom području na web sajtu Rukovaoca, koje omogućava korišćenje usluga rezervisanih za registrovane korisnike. Izvršenje ugovora (član 6, stav 1, tačka b) GDPR) i legitimni interes Rukovaoca (član 6, stav 1, tačka F) GDPR) predstavljaju pravnu osnovu obrade.

C) Mogućnosti za posao (kandidatura)

Podaci koje pruža korisnik zainteresovan za podnošenje svoje kandidature za otvorene pozicije u mogu se obrađivati radi procene poslatog CV-a, zakazivanja eventualnih upoznavajućih intervjua i naknadne procene kandidature. Obrada Podataka koje pruža zainteresovana strana ima za cilj razmatranje Vašeg predloga za saradnju (član 6, stav 1, tačka F) GDPR). Stoga se kandidatu savetuje da u CV-u unese samo Podatke potrebne za procenu njegovog profila i da se suzdrži od navođenja posebnih podataka (to su oni koji se odnose na: članstvo u sindikalnim ili kategorijalnim organizacijama; sindikalne dužnosti; politička mišljenja i članstvo u partijama, sindikatima, udruženjima ili organizacijama religijskog, filozofskog, političkog karaktera; religijska, filozofska ili druga uverenja; etničko i rasno poreklo; lični podaci koji otkrivaju zdravstveno stanje i seksualni život).

D) Direktni marketing

Pod pretpostavkom specifičnog pristanka korisnika, Podaci se mogu obrađivati radi slanja biltena, reklamnog materijala, informativnog, komercijalnog i promotivnog materijala, kao i ažuriranja o inicijativama, promocijama i ponudama vezanim za proizvode i usluge u svrhe direktne prodaje, istraživanja tržišta i slanja poziva na događaje na kojima učestvuje/koje organizuje Rukovalac. Izraženi pristanak (član 6, stav 1, tačka a) GDPR) predstavlja pravnu osnovu obrade.

E) Marketing trećih strana

Pod pretpostavkom specifičnog pristanka korisnika, Podaci se mogu proslediti trećim stranama koje ih mogu obrađivati radi slanja komercijalnih i/ili promotivnih komunikacija o proizvodima i uslugama, kao i sprovođenja istraživanja tržišta.

Vaš pristanak (član 6, stav 1, tačka a) GDPR) predstavlja pravnu osnovu obrade.

F) Profilisanje

Pod pretpostavkom specifičnog pristanka korisnika, Podaci se mogu obrađivati za aktivnosti analize izbora kupovine, detekciju stepena saglasnosti sa proizvodima i/ili uslugama koje nudi, navika i sklonosti potrošnji, u cilju poboljšanja marketinga i usluga koje nudi Rukovalac, kao i za zadovoljavanje specifičnih potreba klijenata (u daljem tekstu “Profilisanje”). Pristanak (član 6, stav 1, tačka a) GDPR) predstavlja pravnu osnovu obrade.

 1. Priroda pružanja Podataka i posledice odbijanja

Bez obzira na navedeno u vezi sa podacima o navigaciji i kolačićima, pružanje Podataka je neophodno za svrhe navedene u čl. 3 tačka A) i B). Nepružanje Podataka će rezultirati nemogućnošću da se nastavi sa prethodnim zahtjevom/ugovorom Zainteresovane strane i izvrši ugovor, pristupi rezervisanom području, kao i da se pruže eventualno tražene usluge.

Pružanje Vaših Podataka za svrhu navedenu u čl. 3 tačka C) je fakultativno. Eventualno nepružanje Podataka od strane Zainteresovane strane može, međutim, rezultirati nemogućnošću za Rukovodioca da razmotri i procjeni Vaš prijedlog za saradnju.

Pristanak na obradu Podataka za gore navedene svrhe u čl. 3 tačka D), E) i F) je fakultativan. Nepristanak na obradu za svrhe navedene u čl. 3 tačka D), E) i F) će rezultirati nemogućnošću za Rukovodioca da obrađuje Vaše podatke u skladu sa gore opisanim svrhama direktnog marketinga, marketinga trećih strana i profilisanja. Nepristanak na obradu za svrhe navedene u čl. 3 tačka D), E) i F) neće sprečiti izvršenje prethodnih mera i naknadno zaključenje i izvršenje ugovora. U svakom slučaju, čak i nakon što je dat pristanak za svrhe navedene u čl. 3 tačka D), E) i F), Zainteresovana strana može u bilo kom trenutku zatražiti prekid obrade za takve svrhe slanjem e-pošte na info@bubblekid.ba

 1. Način obrade

Lični podaci se obrađuju elektronskim, informatičkim, telematskim i/ili papirnim alatima, sa logikom strogo povezanom sa gore navedenim svrhama, u potpunom poštovanju važećih propisa, kao i principa zakonitosti, transparentnosti, potrebe, proporcionalnosti i ne prekoračenja, i na način koji garantuje poverljivost korisnika.

Primenjuju se specifične mjere bezbjednosti kako bi se spriječio gubitak Podataka, nezakonita ili nepravilna upotreba istih i neovlašćeni pristup.

 1. Period čuvanja

Podaci će se čuvati u svrhe izvršenja prethodnih mera i ugovora i relevantnih zakonskih obaveza (čl. 3 tačka A)) u skladu sa principom proporcionalnosti i ne prekoračenja i, u svakom slučaju, za period vremena koji nije duži od onog koji je strogo neophodan za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni, u skladu sa rokovima zastare predviđenim građanskim zakonikom. Podaci će se, dakle, obrađivati sve dok je potrebno za upravljanje kupovinom proizvoda ili pružanje traženih usluga, uključujući eventualne povrate, reklamacije ili sporove u vezi sa kupovinom proizvoda ili usluge u pitanju.

Što se tiče svrhe registracije za pristup Rezervisanom području Sajta (čl. 3 tačka B), napominjemo da korisnik može u bilo kom trenutku zatražiti da bude uklonjen sa liste registrovanih subjekata koristeći funkciju “unregister” dostupnu na Sajtu.

Što se tiče svrhe procene predloga za saradnju (čl. 3 tačka C)), obrada Podataka će trajati ne duže od onog što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni i, u svakom slučaju, ne duže od šest meseci od prijema CV-a.

Što se tiče obrade u svrhe marketinga (čl. 3 tačka D), Vaši Podaci će biti čuvani od strane Rukovodioca najduže 24 meseca od prikupljanja Vašeg pristanka i/ili obnove istog. U svakom trenutku možete zatražiti prekid obrade za svrhe marketinga i u tom slučaju Vaši Podaci više neće biti obrađivani za tu svrhu.

Što se tiče obrade u svrhe profilisanja (čl. 3 tačka F), Vaši Podaci će biti čuvani od strane Rukovodioca najduže 12 meseci od prikupljanja pristanka ili obnove istog. U svakom trenutku možete zatražiti prekid obrade za svrhe Profilisanja i u tom slučaju Vaši Podaci više neće biti obrađivani za tu svrhu.

 1. Primaoci podataka

Za postizanje svrha opisanih u ovoj izjavi, Podaci korisnika mogu se obrađivati od strane zaposlenih, osoblja sličnog statusa i/ili saradnika, kao i partnera Rukovodioca, koji deluju, na osnovu imenovanja, kao ovlašćena lica za obradu ličnih podataka u skladu sa članom 29. GDPR.

Lični podaci koje komuniciraju korisnici, klijenti i dobavljači takođe mogu biti obrađeni od strane trećih strana, koje su adekvatno imenovane kao Rukovodioci obrade u skladu sa članom 28. GDPR, koji pripadaju, na primer, sledećim kategorijama:

a) pružatelji usluga za upravljanje informacionim sistemom (web hosting);

b) subjekti koji se bave administrativnim i/ili poreskim obavezama;

c) subjekti koji pružaju pravne i/ili poreske savjetodavne usluge;

d) subjekti kojima se Rukovodilac koristi za izvršenje ugovora (npr. za isporuku i dostavu proizvoda), ispravno izvršenje preuzetih ugovornih obaveza, kao i obaveza koje proizlaze iz zakona;

e) reklamne i marketinške kompanije za promociju aktivnosti i proizvoda/usluga koje nudi;

f) treće strane, u vezi sa svrhom marketinga trećih strana, samo ako ste dali specifičan pristanak;

Kompletan i ažuriran spisak Rukovodilaca obrade dostupan je na zahtev korisnika.

Podaci se takođe mogu proslediti sudskim organima i/ili organima policije, ili subjektima prema kojima postoji obaveza komunikacije u skladu sa zakonom i/ili nacionalnim ili zajedničkim propisima.

 1. Širenje podataka

Lični podaci nisu predmet širenja.

 1. Prenos podataka u inostranstvo

Podaci Zainteresovane strane neće biti preneti izvan Bosne i Hercegovine.

 1. Prava zainteresovane strane

GDPR daje korisnicima, u svojstvu zainteresovanih strana, pravo na ostvarivanje specifičnih prava.

Konkretno, u bilo kom trenutku, zainteresovana strana može dobiti:

a) da zahtjeva i dobije pristup ličnim podacima, potvrdu o postojanju ili nepostojanju istih i njihovu komunikaciju na razumljiv način;

b) da dobije indikaciju o porijeklu ličnih podataka i provjeri njihovu tačnost, zahtjeva njihovu integraciju i/ili ažuriranje, ili ispravku ako su netačni;

c) da zahtjeva i dobije brisanje ličnih podataka ako više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni i obrađeni, transformaciju istih u anonimnu formu ili blokiranje podataka obrađenih u suprotnosti sa zakonom;

d) da zahtjeva i dobije ograničenje obrade ako lični podaci nisu tačni, više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni i obrađeni ili u slučaju nezakonite obrade istih;

e) da se u svakom slučaju, iz legitimnih razloga, suprotstavi obradi istih;

f) da primi podatke koji se odnose na njega/nju, dostavljene Rukovodiocu i obrađene automatizovanim sredstvima i da ih prenese drugom rukovodiocu obrade, bez prepreka od strane Rukovodiocu , kao i, ako je tehnički izvodljivo, da dobije direktno prenošenje podataka od Rukovaoca kojem ih je dostavio drugom rukovodiocu obrade.

Sva ova prava mogu se ostvariti slanjem e-pošte na gore navedenu adresu Rukovodioca.

Rukovodioc će se pobrinuti da preuzme zahtjev korisnika i da korisniku bez neopravdanog kašnjenja pruži informacije o akciji preduzetoj u vezi sa njegovim zahtjevom.

Eventualne ispravke ili brisanja podataka ili ograničenja obrade, izvršene na zahtjev korisnika i osim ako se to pokaže nemogućim ili implicira nesrazmerni napor, biće komunicirane od strane Rukovaoca svakom subjektu kome su Podaci prenjeti.

Ova Izjava može biti predmet periodičnih ažuriranja.