Uvjeti prodaje

Ugovor za internet prodaju proizvoda označenih markom BUBBKEKID

Identifikacija dobavljača

Roba koja je predmet ovih opštih uslova za internet prodaju promovisana je i nudi se na prodaju od strane kompanije Z.Management d.o.o, ulica Pere Bilića bb, 88420 Jablanica, ID broj: 4227724900002, u daljem tekstu nazvana “Dobavljač”;

 1. Definicije

1.1. Izrazom “Ugovor o internet prodaji” misli se na ugovor sklopljen između Dobavljača i Kupca u sistemu prodaje organizovanom od strane Dobavljača putem teleinformatičkih uređaja.

1.2. Izrazom “Kupac” misli se na potrošača, fizičku ili pravnu osobu koja vrši kupovinu, u skladu sa ovim ugovorom, za svrhe koje nisu povezane sa komercijalnom ili profesionalnom aktivnošću eventualno obavljenu. U slučaju da je Kupac pravno lice (npr. kompanije, preprodavci itd.) koje deluje za svrhe indirektno i/ili direktno povezane sa sopstvenom komercijalnom aktivnošću, proizlazi da pravo na odustajanje, poznato i kao pravo na povlačenje ili opširnije pravo na promenu mišljenja, neće biti primjenljivo.

1.3. Izrazom “Dobavljač” misli se na subjekt koji promoviše i nudi na prodaju svoju materijalnu robu, opisanu i predstavljenu na sajtu www.bubblekid.ba

 1. Predmet ugovora

2.1. Ovim ugovorom, Dobavljač nudi na prodaju a Kupac kupuje na daljinu materijalnu robu označenu markom BUBBLEKID.

2.2. Proizvodi ponuđeni na prodaju prema članu 2.1. ovih uslova ilustrovani su na sajtu www.bubblekid.ba

2.3. Nakon što je dao saglasnost za korišćenje ličnih podataka i korišćenje fotografskog materijala, Kupac može takođe izvršiti narudžbinu Dobavljaču, Kupac priznaje da je pregledao i prihvatio sve uslove prodaje, uslove plaćanja i svaki drugi ugovorni uslov regulisan ovim ugovorom i postavljen tokom postupka sticanja;

2.4. Kupac nema pravo na naknadu štete prouzrokovane neodobravanjem, čak i ako je ograničeno, narudžbine.

2.5. Kupac može kupiti proizvode koje Dobavljač nudi na prodaju u trenutku slanja narudžbine i koji su vidljivi na sajtu www.bubblekid.ba, kako je opisano u relevantnim informativnim karticama.

 1. Način sklapanja ugovora

3.1. Ugovor između Dobavljača i Kupca zaključuje se na daljinu, isključivo putem interneta. Postupajući prema postupcima navedenim, Kupac će doći do formalizacije predloga za kupovinu robe ponuđene na sajtu Dobavljača.

 1. Zaključenje i efikasnost ugovora

4.1. Ugovor o kupovini zaključuje se kroz ispravno finaliziranje narudžbine kupovine, uvek uz pregled stranice za pregled narudžbine, koja se može štampati, na kojoj su navedeni detalji naručioca i narudžbine, cena proizvoda koji se kupuju, troškovi dostave i eventualni dodatni troškovi, metode i rokovi plaćanja, adresa na kojoj će se roba isporučiti, vremenski okviri isporuke i postojanje prava na odustajanje.

4.2. Kada Dobavljač primi narudžbinu od Kupca, šalje potvrdu putem e-pošte ili prikazuje stranicu za potvrdu i pregled narudžbine, koja se može štampati, na kojoj je važno da su navedeni i podaci navedeni u prethodnoj tački.

 1. Načini plaćanja i povraćaja

5.1. Plaćanje od strane Kupca može se izvršiti samo jednim od metoda navedenih na veb stranici Dobavljača.

5.2. Povraćaji Kupcu biće brzo akreditovani i, u slučaju ostvarivanja prava na odustajanje kako je regulisano klauzulom 11 i dalje ovog ugovora, u roku od 30 (trideset) dana od datuma kada je Dobavljač saznao za to odustajanje.

 1. Vremena i načini isporuke

6.1. Dobavljač se obavezuje da isporuči odabrane i naručene proizvode, na način koji je Kupac izabrao prilikom ponude robe.

6.2. Dobavljač će pravovremeno isporučiti kupljene proizvode putem ekspresne kurirske službe.

6.3. U slučaju da se u istoj narudžbini nalaze artikli dostupni na lageru i spremni za isporuku zajedno sa artiklima koje treba naručiti, narudžbina će biti isporučena odjednom, dakle po dolasku artikala koji nisu odmah dostupni. Dobavljač zadržava pravo da izvrši narudžbine i delimično.

6.4 Direktna i/ili indirektna šteta zbog kašnjenja u isporuci ne može biti naplaćena od Dobavljača samo u slučaju da je kašnjenje u isporuci pripisano višoj sili ili slučajnom događaju.

6.5. U slučaju da se izvrše višestruke kupovine u istom trenutku (od više korisnika), Dobavljač zadržava pravo da, nakon prijema narudžbine, proveri dostupnost robe i, u nedostatku iste, pravovremeno obavesti o neodobravanju poslate narudžbine.

6.6. U slučaju da kurir ne može izvršiti isporuku zbog odsustva primaoca, ili zato što je struktura odredišta zatvorena, biće izvršen novi pokušaj isporuke. U svim ostalim slučajevima (odbijena pošiljka, premešteni klijent, pogrešna adresa ili nemogućnost kontaktiranja klijenta za traženje preuzimanja pošiljke) ili ako drugi pokušaj isporuke ne uspe zbog krivice primaoca, proizvod će biti vraćen Dobavljaču, na teret primaoca odnosno kupca kojem će biti priznat vaučer za novac unapred plaćen za kupovinu robe umanjen za troškove isporuke.

6.7. Prilikom isporuke robe, Kupac mora proveriti da je pakovanje netaknuto, nije oštećeno ni promenjeno. Preporučuje se da potrošač stavi oznaku “SA REZERVOM ZA KONTROLU” na dokaz o isporuci kurira kako bi omogućio Dobavljaču da utvrdi moguće odgovornosti prevoznika u slučaju spoljnih i vidljivih oštećenja na paketu.

6.8. Dobavljač zahtjeva da se eventualni problemi vezani za oštećenje primljenih proizvoda prijave u roku od 2 (dva) dana od isporuke, pravovremeno kontaktirajući korisničku službu na sledećoj e-adresi info@bubblekid.ba koja će otvoriti praksu oštećenja, krađe ili anomalije potrebne za utvrđivanje eventualne odgovornosti prevoznika i proveru prisustva, obima štete na fizičkom integritetu proizvoda prouzrokovane transportom, sve to mora biti dokumentovano digitalnom slikom, koja se prilaže komunikaciji upućenoj korisničkoj službi Dobavljača.

6.9. Načini, vremena i troškovi isporuke navedeni su i istaknuti na web stranici Dobavljača.

 1. Cijene

7.1. Prodajne cijene proizvoda prikazane i navedene izražene su u konvertibilnim markama (BAM) i predstavljaju ponudu javnosti.

7.2. Prodajne cijene uključuju PDV i svaku eventualnu drugu taksu. Troškovi isporuke i eventualni dodatni troškovi biće pravovremeno kvantifikovani od strane Dobavljača putem e-pošte potvrde narudžbine kao potvrde prijema narudžbine Kupca.

7.3. Cene navedene pored svake robe ponuđene javnosti važe do datuma navedenog, i podložno raspoloživosti zaliha, na sajtu www.bubblekid.ba

 1. Dostupnost proizvoda

8.1. Dobavljač obezbeđuje pripremu i slanje narudžbina bez ikakvog kašnjenja.

8.2. U slučaju da narudžbina premašuje količinu postojeću na lageru, Dobavljač će putem e-pošte obavestiti Kupca da li roba više nije dostupna ili koji su vremenski okviri za dobijanje odabranog dobra, pitajući da li želi da potvrdi narudžbinu ili ne.

 1. Ograničenja odgovornosti

9.1. Dobavljač ne preuzima nikakvu odgovornost za neugodnosti koje su posledica više sile i slučajnog događaja i u slučaju da ne može ispuniti narudžbinu u rokovima predviđenim ugovorom.

9.2. Dobavljač neće biti odgovoran za štetu, gubitke i troškove koje je pretrpjeo Kupac zbog neizvršenja ugovora iz razloga koji mu nisu pripisivi.

 1. Obaveze Kupca

10.1. Kupac se obavezuje da plati cijenu kupljenog proizvoda u rokovima i na načine navedene u ugovoru.

10.2. Kupac se obavezuje da obezbedi štampanje i čuvanje ugovora nakon što je završen postupak telematske kupovine.

 1. Pravo na odustajanje i povrat

11.1 Kupac neće moći da iskoristi pravo na odustajanje u sledećim slučajevima:

• za isporuku svih proizvoda napravljenih po meri i personalizovanih;

• za isporuku robe koja po svojoj prirodi ne može biti vraćena, koja rizikuje da se pogorša ili brzo propadne.

Pravo na odustajanje nije dozvoljeno pravnim licima i fizičkim licima koji djeluju u svrhe komercijalne ili inače povezane sa sopstvenom poslovnom aktivnošću, bilo direktno ili indirektno.

11.2 Da bi iskoristio ovo pravo, Kupac jednostavno mora poslati Dobavljaču obaveštenje u roku od 14 dana od datuma prijema odabranih proizvoda. Ova komunikacija mora biti poslata preporučenim pismom sa obaveštenjem o prijemu, koristeći odgovarajući obrazac, nazvan “FORMA ZA ODUSTAJANJE”.

Čim Dobavljač primi formular za odustajanje, korisnička služba će obavestiti Kupca o primanju i uputstvima za vraćanje robe.

11.3. Pravo na odustajanje, ako je dozvoljeno, podložno je sledećim uslovima:

pravo se primjenjuje na kupljeni proizvod u cijelini, jer pravo na odustajanje ne može biti ostvareno na dio kupljenog proizvoda; kupljeni proizvod mora biti netaknut i vraćen u originalnoj ambalaži, kompletnoj u svim svojim dijelovima, sa pakovanjem i pratećom dokumentacijom; Dobavljač ne odgovara za oštećenja, krađu ili gubitak robe vraćene neosiguranim pošiljkama; čim stigne u magacin, proizvod će biti pažljivo analiziran kako bi se procjenila eventualna oštećenja ili manipulacija koja ne proističe iz transporta. Osim mogućih troškova obnove za utvrđena oštećenja originalne ambalaže, Dobavljač će Kupcu refundirati pun iznos plaćen u roku od 14 dana.

11.4. Pravo na odustajanje prestaje zbog nedostatka integriteta robe (pakovanje i/ili njen sadržaj), u slučajevima kada Dobavljač utvrdi:

nedostatak spoljašnje i/ili unutrašnje ambalaže; nedostatak integralnih elemenata proizvoda; nedostatak etikete koja više nije prikačena na proizvod; oštećenje robe. Ako pravo na odustajanje prestane, Dobavljač će vratiti pošiljaocu kupljenu robu, naplaćujući Kupcu troškove isporuke i bez povraćaja vrednosti robe koja je već plaćena.

11.5. Artikli moraju stići Dobavljaču netaknuti i netaknuti u svom originalnom pakovanju. U nijednom slučaju neće biti prihvaćeni neovlašćeni povraćaji ili pakovanja u improvizovanim pakovanjima, takođe će biti ovlašćeni i prihvaćeni povraćaji proizvoda koji imaju tendenciju da se pogoršaju.

11.6. Procedura zamjene proizvoda ili njegovog dijela može se aktivirati samo kada se pojavi jedna od sledećih pretpostavki:

Proizvod različit od onog koji je Kupac odabrao greškom je poslao Dobavljač i, stoga, nije prisutan u njegovoj narudžbini. Ako dođe do ovog nesporazuma, Kupac je dužan da ne otvara pakovanje i prijavi grešku Dobavljaču;

11.7 Ako Kupac koristi pravo na odustajanje ili aktivira zahtev za zamjenu artikla, pre nego što organizuje povratnu pošiljku, Kupac je dužan da kontaktira korisničku službu Dobavljača putem e-pošte.

U svakom slučaju potrebno je pripremiti sledeće dokumente i podatke:

originalni račun (broj narudžbine, broj računa, broj koda kupca); u slučaju djelimičnog povraćaja, pored računa o kupovini, identifikacioni kod artikla; navesti, posebno ako preferirate povrat ukupnog iznosa ili zamjenu artikla.

11.8 U slučaju odustajanja:

Proizvod mora biti vraćen kuriru, u originalnoj ambalaži; Proizvod ne smije biti korišten; Etiketa mora biti još uvek prikačena na proizvod; u slučaju da se vrati više artikala, povratna pošiljka mora biti izvršena odjednom. Ako su ispunjeni svi zahtjevani uslovi, kupcu će se dati mogućnost da izabere između zamjene artikla ili povrata kupljenog artikla koristeći isti način plaćanja koji je korišten za kupovinu u roku od 14 dana.

 1. Garancija

12.1 Proizvodi koje prodaje Dobavljač, prate zvanična garancija proizvođača i zakonska garancija prodavca. U svakom slučaju, garancija se primjenjuje na proizvod koji ima estetske nedostatke i/ili nepravilnosti koje nisu uočene prilikom kupovine, pod uslovom da se proizvod koristi pravilno i sa dužnom pažnjom.

12.2 Da bi iskoristio garanciju, Kupac mora čuvati račun primljen u elektronskom formatu i ako je moguće priložiti dokumentaciju fotografije proizvoda uz prijavu.

12.3 Pretpostavka o nedostatku usklađenosti iznosi 24 dana.

 1. Uzroci raskida

13.1. Obaveze navedene u tački 10.1 su suštinske, tako da izričitim sporazumom, neispunjavanje samo jedne od navedenih obaveza, ukoliko nije uzrokovano višom silom ili slučajnim događajem, dovodi do automatskog raskida ugovora bez potrebe za sudskom presudom.

 1. Način arhiviranja ugovora

14.1. Dobavljač obaveštava Kupca da svaka poslata narudžbina biva sačuvana u digitalnom/papirnom formatu na serveru/sedištu samog Dobavljača, prema kriterijumima poverljivosti i sigurnosti.

 1. Primenljivi zakon i rešavanje sporova

15.1. Ovaj ugovor regulisan je Bosansko-hercegovačkim zakonom. Nadležni sud je sud potrošača u slučaju da je Kupac, zapravo, potrošač fizičko lice ili pravno lice koje vrši kupovinu, u skladu sa ovim ugovorom, za svrhe koje nisu povezane sa komercijalnom ili profesionalnom aktivnošću eventualno obavljenu. U slučaju da je Kupac pravno lice koje deluje za svrhe indirektno i/ili direktno povezane sa sopstvenom komercijalnom aktivnošću, za bilo koji spor vezan za validnost, tumačenje i izvršenje ovog ugovora o prodaji strane priznaju nadležnost, isključivo Sudu.